Usage Statistics for www.werbekunst.at

Summary Period: March 2021
Generated 01-Apr-2021 03:28 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2021
Total Hits 24715
Total Files 15743
Total Pages 22078
Total Visits 2504
Total KBytes 916940
Total Unique Sites 894
Total Unique URLs 204
Total Unique Referrers 388
Total Unique User Agents 278
. Avg Max
Hits per Hour 33 198
Hits per Day 797 1492
Files per Day 507 1153
Pages per Day 712 1443
Sites per Day 28 122
Visits per Day 80 167
KBytes per Day 29579 81045
Hits by Response Code
Code 200 - OK 63.70% 15743
Code 206 - Partial Content 17.96% 4438
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 30
Code 302 - Found 1.76% 436
Code 304 - Not Modified 0.57% 140
Code 404 - Not Found 15.89% 3928

Daily usage for March 2021

Daily Statistics for March 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 930 3.76% 723 4.59% 898 4.07% 101 4.03% 85 9.51% 41527 4.53%
2 1492 6.04% 1153 7.32% 1443 6.54% 92 3.67% 76 8.50% 81045 8.84%
3 1357 5.49% 1010 6.42% 1301 5.89% 63 2.52% 67 7.49% 60182 6.56%
4 758 3.07% 497 3.16% 693 3.14% 61 2.44% 58 6.49% 20020 2.18%
5 1019 4.12% 363 2.31% 767 3.47% 60 2.40% 53 5.93% 10574 1.15%
6 934 3.78% 465 2.95% 806 3.65% 80 3.19% 46 5.15% 8764 0.96%
7 765 3.10% 575 3.65% 733 3.32% 85 3.39% 41 4.59% 14992 1.63%
8 793 3.21% 710 4.51% 738 3.34% 95 3.79% 43 4.81% 27235 2.97%
9 1149 4.65% 789 5.01% 1110 5.03% 124 4.95% 61 6.82% 34125 3.72%
10 1195 4.84% 927 5.89% 1145 5.19% 117 4.67% 63 7.05% 51453 5.61%
11 1038 4.20% 649 4.12% 1005 4.55% 96 3.83% 49 5.48% 40771 4.45%
12 721 2.92% 410 2.60% 692 3.13% 74 2.96% 50 5.59% 21496 2.34%
13 982 3.97% 523 3.32% 948 4.29% 53 2.12% 45 5.03% 24691 2.69%
14 868 3.51% 576 3.66% 834 3.78% 58 2.32% 52 5.82% 32164 3.51%
15 713 2.88% 452 2.87% 688 3.12% 39 1.56% 42 4.70% 30873 3.37%
16 658 2.66% 430 2.73% 609 2.76% 92 3.67% 69 7.72% 30430 3.32%
17 477 1.93% 252 1.60% 402 1.82% 106 4.23% 69 7.72% 9881 1.08%
18 344 1.39% 121 0.77% 288 1.30% 81 3.23% 68 7.61% 3543 0.39%
19 631 2.55% 247 1.57% 439 1.99% 91 3.63% 70 7.83% 12362 1.35%
20 926 3.75% 509 3.23% 740 3.35% 80 3.19% 63 7.05% 31943 3.48%
21 578 2.34% 419 2.66% 520 2.36% 62 2.48% 65 7.27% 29231 3.19%
22 580 2.35% 401 2.55% 517 2.34% 92 3.67% 85 9.51% 30555 3.33%
23 787 3.18% 580 3.68% 663 3.00% 167 6.67% 122 13.65% 43782 4.77%
24 878 3.55% 675 4.29% 832 3.77% 99 3.95% 88 9.84% 57088 6.23%
25 593 2.40% 458 2.91% 512 2.32% 97 3.87% 84 9.40% 36564 3.99%
26 737 2.98% 380 2.41% 582 2.64% 60 2.40% 46 5.15% 32433 3.54%
27 920 3.72% 416 2.64% 696 3.15% 74 2.96% 59 6.60% 29345 3.20%
28 666 2.69% 447 2.84% 617 2.79% 70 2.80% 59 6.60% 34902 3.81%
29 296 1.20% 140 0.89% 259 1.17% 50 2.00% 51 5.70% 4757 0.52%
30 390 1.58% 136 0.86% 356 1.61% 82 3.27% 65 7.27% 6215 0.68%
31 540 2.18% 310 1.97% 245 1.11% 89 3.55% 68 7.61% 24001 2.62%

Hourly usage for March 2021

Hourly Statistics for March 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 1014 4.10% 23 731 4.64% 29 928 4.20% 1373 42574 4.64%
1 37 1149 4.65% 27 857 5.44% 33 1048 4.75% 1635 50684 5.53%
2 30 933 3.78% 24 758 4.81% 26 832 3.77% 1413 43809 4.78%
3 28 898 3.63% 22 703 4.47% 25 805 3.65% 1277 39588 4.32%
4 34 1056 4.27% 24 759 4.82% 31 965 4.37% 1414 43827 4.78%
5 30 958 3.88% 23 732 4.65% 27 847 3.84% 1295 40137 4.38%
6 29 904 3.66% 21 656 4.17% 26 814 3.69% 1197 37101 4.05%
7 28 888 3.59% 17 549 3.49% 25 800 3.62% 1090 33786 3.68%
8 30 959 3.88% 17 545 3.46% 27 857 3.88% 1099 34055 3.71%
9 33 1043 4.22% 18 584 3.71% 29 923 4.18% 1136 35219 3.84%
10 30 945 3.82% 16 508 3.23% 27 843 3.82% 933 28923 3.15%
11 31 962 3.89% 16 508 3.23% 26 817 3.70% 898 27828 3.03%
12 31 981 3.97% 16 514 3.26% 28 887 4.02% 922 28592 3.12%
13 31 963 3.90% 17 557 3.54% 27 851 3.85% 951 29469 3.21%
14 31 985 3.99% 18 583 3.70% 28 881 3.99% 1073 33254 3.63%
15 28 884 3.58% 17 547 3.47% 25 805 3.65% 1085 33627 3.67%
16 32 1004 4.06% 19 598 3.80% 29 907 4.11% 1148 35578 3.88%
17 33 1023 4.14% 19 613 3.89% 30 933 4.23% 1177 36485 3.98%
18 36 1138 4.60% 21 655 4.16% 32 1020 4.62% 1291 40029 4.37%
19 39 1223 4.95% 23 715 4.54% 36 1132 5.13% 1420 44009 4.80%
20 36 1144 4.63% 23 719 4.57% 32 995 4.51% 1356 42034 4.58%
21 40 1257 5.09% 25 798 5.07% 34 1067 4.83% 1466 45432 4.95%
22 37 1173 4.75% 24 770 4.89% 33 1040 4.71% 1504 46624 5.08%
23 39 1231 4.98% 25 784 4.98% 34 1081 4.90% 1428 44277 4.83%

Top 30 of 204 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5772 23.35% 530172 57.82% /stats/usage_202103.html
2 4470 18.09% 2734 0.30% /stats/usage_202101.html
3 3125 12.64% 31233 3.41% /stats/
4 2780 11.25% 2363 0.26% /
5 1447 5.85% 147327 16.07% /stats/usage_202012.html
6 633 2.56% 61062 6.66% /stats/usage_201804.html
7 256 1.04% 22546 2.46% /stats/webalizer.current
8 248 1.00% 231 0.03% /downloads/
9 135 0.55% 12818 1.40% /stats/usage_201809.html
10 38 0.15% 40 0.00% /downloads/img/
11 36 0.15% 3193 0.35% /stats/usage_201801.html
12 34 0.14% 3038 0.33% /stats/usage_201805.html
13 32 0.13% 2935 0.32% /stats/usage_201807.html
14 31 0.13% 2751 0.30% /stats/usage_201704.html
15 30 0.12% 2791 0.30% /stats/usage_201708.html
16 30 0.12% 2705 0.29% /stats/usage_201710.html
17 30 0.12% 2689 0.29% /stats/usage_201712.html
18 30 0.12% 2742 0.30% /stats/usage_201808.html
19 29 0.12% 2542 0.28% /stats/usage_201810.html
20 29 0.12% 2649 0.29% /stats/usage_201811.html
21 28 0.11% 2650 0.29% /stats/usage_201802.html
22 28 0.11% 2488 0.27% /stats/usage_201901.html
23 27 0.11% 2680 0.29% /stats/usage_201709.html
24 27 0.11% 2477 0.27% /stats/usage_201803.html
25 27 0.11% 2387 0.26% /stats/usage_201903.html
26 27 0.11% 2437 0.27% /stats/usage_201909.html
27 26 0.11% 2388 0.26% /stats/usage_201812.html
28 26 0.11% 2263 0.25% /stats/usage_202002.html
29 26 0.11% 2333 0.25% /stats/usage_202010.html
30 25 0.10% 2299 0.25% /stats/usage_201711.html

Top 10 of 204 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5772 23.35% 530172 57.82% /stats/usage_202103.html
2 1447 5.85% 147327 16.07% /stats/usage_202012.html
3 633 2.56% 61062 6.66% /stats/usage_201804.html
4 3125 12.64% 31233 3.41% /stats/
5 256 1.04% 22546 2.46% /stats/webalizer.current
6 135 0.55% 12818 1.40% /stats/usage_201809.html
7 36 0.15% 3193 0.35% /stats/usage_201801.html
8 34 0.14% 3038 0.33% /stats/usage_201805.html
9 32 0.13% 2935 0.32% /stats/usage_201807.html
10 30 0.12% 2791 0.30% /stats/usage_201708.html

Top 10 of 56 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2780 11.25% 762 41.23% /
2 3125 12.64% 279 15.10% /stats/
3 1447 5.85% 196 10.61% /stats/usage_202012.html
4 4470 18.09% 67 3.63% /stats/usage_202101.html
5 135 0.55% 57 3.08% /stats/usage_201809.html
6 248 1.00% 49 2.65% /downloads/
7 5772 23.35% 46 2.49% /stats/usage_202103.html
8 31 0.13% 16 0.87% /stats/usage_201704.html
9 34 0.14% 15 0.81% /stats/usage_201805.html
10 28 0.11% 15 0.81% /stats/usage_201901.html

Top 10 of 56 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2780 11.25% 754 40.54% /
2 3125 12.64% 284 15.27% /stats/
3 1447 5.85% 191 10.27% /stats/usage_202012.html
4 248 1.00% 62 3.33% /downloads/
5 4470 18.09% 62 3.33% /stats/usage_202101.html
6 135 0.55% 58 3.12% /stats/usage_201809.html
7 5772 23.35% 47 2.53% /stats/usage_202103.html
8 38 0.15% 14 0.75% /downloads/img/
9 30 0.12% 14 0.75% /stats/usage_201712.html
10 34 0.14% 14 0.75% /stats/usage_201805.html

Top 30 of 388 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5864 23.73% - (Direct Request)
2 2447 9.90% https://perevod42.com
3 1374 5.56% https://jobni.ru/
4 1326 5.37% https://www.google.com/search
5 663 2.68% https://vk.com/@doskaobyavlenii
6 606 2.45% https://doska.info/blog/
7 592 2.40% https://zen.yandex.com/id/5ff46bb65981921f1533306a
8 544 2.20% http://livewebcams-show.com/
9 539 2.18% http://free-chats-webcams.info/
10 539 2.18% http://webcamschats-free.com/
11 538 2.18% http://chat-mywebcam.com/
12 538 2.18% http://webcams-online-show.info/
13 538 2.18% http://xxxwebcams-chat.info/
14 537 2.17% http://chats-live-webcam.info/
15 536 2.17% http://free-webcam-sexchat.info/
16 535 2.16% http://sexy-camgirl-live.com/
17 347 1.40% https://ketogenetic-caps.ru/
18 217 0.88% https://tolk.ml/sarprice-onlajn-aukczion-po-prodazhe-poderzhannyh-avtomobilej/
19 154 0.62% https://tolk.ml/category/potrebitel/
20 153 0.62% https://tolk.ml/osago-onlajn-2021-kalkulyator-rosgosstrah/
21 149 0.60% https://tolk.ml/mezhdunarodnaya-detskaya-shkola-anglijskogo/
22 148 0.60% https://tolk.ml/umnye-chasy-smartwatch-v8-i-power-bank/
23 137 0.55% https://tolk.ml/totalnaya-rasprodazha-platev-po-vsej-rossii/
24 134 0.54% https://tolk.ml/foksford-onlajn-shkola/
25 133 0.54% https://tolk.ml/rasprodazha-populyarnyh-videoregistratorov/
26 130 0.53% https://tolk.ml/skillbox-pervyj-iz-liderov-distanczionnogo-obrazovaniya/
27 128 0.52% https://tolk.ml/tag/uchis-risovat-v-temnote-eto-ne-strashno/
28 115 0.47% https://tolk.ml/vitrina-uggi/
29 111 0.45% https://tolk.ml/planshet-dlya-risovaniya-magic-pad/
30 107 0.43% https://tolk.ml/srochno-onlajn-zajm-na-kartu/

Top 20 of 22 Total Search Strings
# Hits Search String
1 169 12.52% https://tolk.ml/category/potrebitel/
2 149 11.04% https://tolk.ml/osago-onlajn-2021-kalkulyator-rosgosstrah/
3 136 10.07% https://tolk.ml/polis-servis-strahovojoformit-polisy-osago-i-vzr/
4 113 8.37% https://tolk.ml/totalnaya-rasprodazha-platev-po-vsej-rossii/
5 111 8.22% https://tolk.ml/skillbox-pervyj-iz-liderov-distanczionnogo-obrazovaniya/
6 110 8.15% https://tolk.ml/rasprodazha-populyarnyh-videoregistratorov/
7 99 7.33% https://tolk.ml/tag/uchis-risovat-v-temnote-eto-ne-strashno/
8 92 6.81% https://tolk.ml/vitrina-uggi/
9 90 6.67% https://tolk.ml/category/strahovanie/
10 90 6.67% https://tolk.ml/sarprice-onlajn-aukczion-po-prodazhe-poderzhannyh-avtomobilej/
11 84 6.22% http://tolk.ml/onlajn-kalkulyator-osago/
12 25 1.85% https://tolk.ml/tag/postel-dlya-spalni/
13 23 1.70% https://tolk.ml/rynok-doska-obyavlenij-dlya-komforta-polzovatelej/
14 12 0.89% https://tolk.ml/category/obuchenie/
15 11 0.81% https://zen.yandex.com/id/5ff46bb65981921f1533306a
16 8 0.59% https://doska.info/blog/
17 7 0.52% https://tolk.ml
18 6 0.44% https://tolk.ml/foksford-onlajn-shkola/
19 5 0.37% https://tolk.ml/kursy-anglijskogo-yazyka-v-onlajn-shkole-ingleks/
20 5 0.37% https://tolk.ml/unikalnyj-servis-po-usloviyam-strahovaniya/

Top 15 of 278 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4438 17.96% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 1783 7.21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 776 3.14% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
4 602 2.44% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
5 492 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
6 395 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 394 1.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 368 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 359 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 356 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 351 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 346 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
13 344 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
14 341 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
15 340 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for March 2021

Top 30 of 42 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5568 22.53% 5176 32.88% 49950 5.45% Ukraine
2 4928 19.94% 4871 30.94% 209353 22.83% Russian Federation
3 4053 16.40% 4037 25.64% 383530 41.83% Italy
4 2261 9.15% 533 3.39% 21868 2.38% Germany
5 2258 9.14% 1188 7.55% 67617 7.37% United States
6 1914 7.74% 1914 12.16% 1632 0.18% Bulgaria
7 1117 4.52% 1112 7.06% 100454 10.96% European Union
8 888 3.59% 637 4.05% 48803 5.32% Unresolved/Unknown
9 583 2.36% 218 1.38% 9802 1.07% China
10 499 2.02% 72 0.46% 1098 0.12% Czech Republic
11 136 0.55% 95 0.60% 2592 0.28% France
12 103 0.42% 64 0.41% 4472 0.49% Canada
13 78 0.32% 55 0.35% 2081 0.23% Great Britain (UK)
14 51 0.21% 14 0.09% 21 0.00% Austria
15 51 0.21% 14 0.09% 32 0.00% Pakistan
16 30 0.12% 30 0.19% 2913 0.32% Australia
17 30 0.12% 30 0.19% 2913 0.32% Croatia
18 28 0.11% 28 0.18% 2857 0.31% Hong Kong
19 28 0.11% 26 0.17% 2434 0.27% Romania
20 26 0.11% 17 0.11% 16 0.00% Iran
21 17 0.07% 5 0.03% 107 0.01% Greece
22 11 0.04% 9 0.06% 26 0.00% Seychelles
23 10 0.04% 2 0.01% 3 0.00% Sweden
24 8 0.03% 7 0.04% 15 0.00% Bosnia and Herzegovina
25 7 0.03% 7 0.04% 714 0.08% Uzbekistan
26 5 0.02% 1 0.01% 1 0.00% Korea, Republic of
27 4 0.02% 3 0.02% 205 0.02% India
28 3 0.01% 1 0.01% 102 0.01% Bangladesh
29 2 0.01% 2 0.01% 204 0.02% Brazil
30 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Denmark


Generated by Webalizer Version 2.23